[HA] Một số kiểu gút dây

[fastAlbum]

http://nt2.upanh.com/b2.s34.d2/17cf8b8e6e9063cb77f218f7840531d4_52072882.3885183440751797964540037995n.jpg
http://nt5.upanh.com/b5.s11.d1/a2497e7f2bff604c4071025d87635730_52072885.4168291834407117979681175178524n.jpg
http://nt2.upanh.com/b4.s33.d3/7489bac1df080e5a4fbc621c86d1be41_52072002.16002306721912774215192529857a.jpg
http://nt3.upanh.com/b6.s11.d1/2c4508c54f831c969d2365fc83810742_52072003.203143067219294408801688719675n.jpg
http://nt5.upanh.com/b2.s34.d3/06301cc40867ae64f3878f1ad3980e9f_52072005.239633067220161075381445746115n.jpg
http://nt6.upanh.com/b4.s33.d3/3bf342686e4775159487bcb2a86a73e3_52072006.619383067219561075441660173901n.jpg
http://nt7.upanh.com/b5.s34.d1/d396daa4c151e7a528d7681acaf40017_52072007.650413071014527362611167446939n.jpg
http://nt8.upanh.com/b1.s32.d1/fa24ad441de8bc19e2d810902fd56efd_52072008.3743853067220294408701283759614n.jpg
http://nt9.upanh.com/b1.s11.d1/ef8997003fbefe25da445a60496c03a9_52072009.3902543067219961075401225081519n.jpg
http://nt0.upanh.com/b5.s34.d3/58245fd81c53089ea27632a30054292c_52072010.3951583067220461075351100807979n.jpg
http://nt2.upanh.com/b4.s35.d1/95faef835282f8c5974708fad58646d7_52072012.403026307101436069596975030185n.jpg
http://nt3.upanh.com/b4.s11.d1/63ebb90d9d414320ba67de51ff7c109e_52072013.424918307101396069600782414200n.jpg
http://nt5.upanh.com/b5.s11.d1/ff4f33f34ead01713fb826e4d9e2784b_52072015.526961307101372736269559182634a.jpg
http://nt7.upanh.com/b4.s32.d2/125eaa735128a80728e52fa9592efb09_52072017.526961307101372736269559182634n.jpg
http://nt8.upanh.com/b5.s33.d2/a3b2ae987d96417f6d663f6d0650be30_52072018.5569283071014094029321317735583n.jpg
http://nt0.upanh.com/b1.s35.d3/8ec99db11cdc2510733f853b987b41d2_52072020.5616253071014194029311944654837n.jpg
http://nt1.upanh.com/b2.s34.d2/f0735c73c866d7eab8bbd2523c36b4d2_52072021.5617343071014627362601270143696n.jpg
http://nt3.upanh.com/b2.s34.d1/f8c706c1c54ed8d2b2ea8652a77679b5_52072023.5985423067220594408671946184371n.jpg
http://nt5.upanh.com/b3.s33.d3/fb292a0539e86dd6cbfda832459bbe5c_52072025.6038953067219694408761686692049n.jpg

[/fastAlbum]

sưu tâm của DKSer